45 P. S. Bij het opstellen van dit artikeltje is rekening gehou den met het Haagsche Publiek. Het moge een spoorslag zijn ook voor den wetenschappelijken lezer, om de onge repte geschiedboeken der Geneeskunde eens aftestoffen. Dan kan men lezen, dat de poklijders in regen en in wind, in hagel- en in sneeuwjacht door ’s Heeren straten liepen en koud water dronken. Alles volgens het Suttonian System. aan Dr. Fallot (den 27 Juni 1775 te Leiden gepromoveerd) toestaan de pokken te entendaar het kwam te blijken dat een kind door de natuurlijke kinderpokken alhier was aange tast». Dit geschiedde den 20 Mei 1810 en den 3 Juni stond Lodewijk Napoleon de kroon af ten behoeve van zijn zoon. De tijden zijn veranderd: van almachtige gebie ders waren Burgemeesteren dienaren der Wet geworden en moesten hun daden «met redenen omkleeden». De variolatie vult een belangrijke bladzijde in de geschie denis der geneeskunde, door Dr. C. E. Daniëls uitnemend beschreven in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1875, II, waarin ook door Dr. M. J. Godefroi het leven is geschetst van Dr. Jan Ingenhousz. De enting der ware pokken en koepokken, of de variolatie en vaccinatie, was in 1857 het onderwerp der academische proeve van den schrijver dezer Aanteekening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 112