DOOR M. HENRIQUEZ PIMENTEL. L I iFP0™ g^cM® Redacteur van dit Jaarboekje het ver- r eerend verzoek tot mij richtte, daarin eene beschrijving te geven van de Weldadigheidsinstellingen onder de Israëlieten te ’s-Gravenhage heb ik mij dadelijk bij rond schrijven tot de besturen dier instellingen gewend, met ver zoek, mij de voor zulk eene beschrijving noodige gegevens te willen verstrekken. Op de meest welwillende wijze werd daaraan door al die besturen, zonder uitzondering, gevolg gegeven, waarvoor ik bij deze mijn hartelijken dank betuig. Ik vroeg gegevens omtrent het doel der instellingenhaar geldelijken toestand en de samenstelling van het Bestuur. Voor zoo ver men echter uit eigen beweging ook in bijzon derheden trad omtrent de geschiedenis van de oprichting der instellingen, meende ik die bijzonderheden bezwaarlijk te kunnen De \^eldadigl]eidsinstellir|gen oqder de ^Israëlieten te ’s-0raVer|hage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 113