47 weglaten; vooral niet de zeer uitvoerige bijzonderheden om trent het Israëlitisch Weeshuis, dat pas kort te voren zijn 4Ojarig bestaan huiselijk, maar toch feestelijk had herdacht. Het opstel betreffende dit Weeshuis is blijkbaar nog geheel onder den indruk van dat feest geschreven. Ik ben niet gewoon mijne geloofsgenooten te vleien doch het is ook volstrekt geen vleierij wanneer ik prijs en roem hun liefdadigheidzindie ook de Haagsche Israëlieten in het bijzonder kenmerkt, zooals kan blijken uit mijne beschrijving van het vele goede, dat zij op het gebied van liefdadigheid in Den Haag tot stand brachten en houden. M. Henriquez Pimentel. Nederlandsch Israëlitisch Armbestuur te ’s-Gravenhage. Het Bestuur. Het is eene instelling van weldadigheid en wordt beheerd volgens Art. 2 lett. B. der Armenwet. Het doel is het ondersteunen van behoeftige Israëlieten der Nederl. Israëlitische Gemeente. De werkkring bestaat in het verleenen van onderstand: 1° Als vaste geldelijke bedoeling, gedurende het geheele jaar, veeltijds ter gemoetkoming in de huishuur. 2° Als winterbedeeling in geld» gedurende de maan den Januari, Februari, Maart en December van elk jaar. x) Mijne novellen Het Joodsch Volksleven» uitgegeven bij den Heer H. C. Susan CHzn. te ’s-Gravenhage mogen daarvan tot bewijs strekken. Daarin heb ik de Israëlieten geschetst zooals zij werkelijk zijn: nl. met uitnemende eigenschappen, maar ook met de eige naardigheden van sommigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 114