48 Financieele Toestand. Gemeld Armbestuur bezit de navolgende kapitalen: f 29800.inschrijving Nederl. Werkel. Schuld, rentende 2’4 pCt. 700.— dito 3% pet, en - 9750.— hypothecaire obligatiën in de geldleening groot f 30000, rentende 4% pCt. ten laste van de Ver een i ging tot het verscha/fen van Woningen aan minver mogenden te ’s-Gravenhage. Na delging dezer geldleening komt het Armbestuur in het vrij en onbezwaard bezit van de dubbele woningen aan de Van Ostadestraat. Wijders ƒ1100.inschrijving Ned. Werk. Schuld, rentende 21j2 pCt.waarvan de rente, volgens testa mentaire beschikking, jaarlijks op den sterfdag des erflaters G° 3° Het verleenen van tijdelijke geldelijke ondersteuning. 4° Het uitbesteden en onderhouden van onverzorgde kin deren die niet in het Isr. Weeshuis kunnen opgenomen wor den en van invalide personenbij particulieren. 5° Het in gebruik geven van kachels gedurende de winter maanden. Het uitreiken van brood gedurende den winter. 7° Het verschaffen van steenkolen, 2 maal per jaar. 8° Het verschaffen van Paaschbroodvoor rekening der Nederl. Israël. Gemeente. 9° Het van tijd tot tijd verstrekken van kleedingstukken, schoenen en klompen. 10° Het subsidieeren van het Israël. Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor het opnemen in het Gesticht van bedeelden, die den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 115