49 Samenstelling van het Bestuur. 4 Het Bestuur bestaat uit 3 ledendie gekozen worden door den Kerkeraad der Nederl. Israëlitische Gemeente uit de meerderjarige leden der gemeente. Zij worden gekozen voor den tijd van 3 jaren; jaarlijks treedt één hunner, volgens rooster af; doch de aftredende is dadelijk weder verkiesbaar. Het presidium wordt beurtelings, om de 4 maanden, door éen der leden waargenomen. aan behoeftigen wordt uitgekeerd; en 2200.dito 3'/2 pCt. waarvan de rente, volgens testamentaire beschikking, wordt uitgekeerd aan het Israëlitisch Weeshuis alhier, voor de opneming van een wees. De inkomsten van het Armbestuur bestaan wijders uit de opbrengst van: de wekelijksche bussen; 6 collecten per jaar; 1 winterinschrijving. Offergelden in de Kerk. Jaarlijksche gift van Z. M. den Koning en H. M. de Koningin. Aandeel in de der Algemeene Armenvergadering aanko mende gelden en legaten schenkingenen legaten. Stedelijk subsidie, jaarlijks verminderend, thans bedra gende 3300. De begroeting, over het loopende jaar, bedraagt in ont vangst en uitgaaf f 12918.50. Door het stedelijk subsidie is het Armbestuur rekenplichtig aan de Gemeente ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 116