50 Nederlandsch Portugeesch Israëlitisch Arm bestuur te ’s-Graveuhage. Het Kerkbestuur der Nederlandsch Portugeesch Israëlitische gemeente te ’s-Gravenhage is tevens Armbestuur. Het is eene instelling van weldadigheid volgens art. 2 lett. B der Armenwet. Het doel is het ondersteunen van behoeftige Portugeesche Israëlieten. De werking bestaat in: het verleenen van onderstand. 1°. als vaste geldelijke maandelijksche bedoeling; 2°. als bedeeling gedurende de wintermaanden: en voorts: 3°. uitdeeling van gelden ter tegemoetkoming in de betrek kelijk groote kosten der feestdagen; 4°. bedeeling in brandstoffen gedurende de wintermaanden 5°. bedeeling van Paaschbrood voor het Israëlitisch Paasch- feest 6°. het uitkeeren van zekere bedragen’aan het Israëlitisch Door het Armbestuur wordt een Secretaris benoemd en diens bezoldiging vastgesteld. De Thesaurier, door het Armbestuur benoemd onder goed keuring van den Kerkeraad, neemt geen deel aan daden van het Bestuur. Wijders wordt door het Armbestuur aangesteld een bode en een suppoost. De tegenwoordige leden van het Armbe stuur zijn de Heeren: Mr. E. L. v. Emden. L. Limburg. J. Simons. Als Secretaris fungeert de Heer E. van Emden en als Thesaurier de Heer E. Edersheim.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 117