51 oude mannen- en vrouwenhuis, aan het Israëlitisch Weeshuis, aan het Israëlitisch Ziekenhuis en aan de Israëlitische gods dienstige armenschool, respectievelijk voor: a verpleging van Portugeesch Israëlitische oude lieden. weezen. zieken. kinderen. mannen- en een jaarlijksche som uitgekeerd voor het verplegen van Portugeesche Israëlitische oude mannen). 7°. het verstrekken van reisgeld aan doortrekkende Por tugeesche Israëlieten. De inkomsten van het Bestuur bestaan hoofdzakelijk uit de renten van inschrijvingen op de grootboeken der Nat. W. S., giften en legaten, eene winterinschrijving en eene jaarlijksche collecte, uitkeeringen van de Algemeene vergadering, geves tigd te ’s-Gravenhage. Het geniet geen subsidie van de burgerlijke gemeente en is daaraan dan ook niet rekenplichtig. Ook in verband hiermede worden de rekeningen en begroetingen niet openbaar gemaakt. Het Kerk- en Armbestuur voornoemd heeft twee bijzondere fondsen onder zijn beheer waarvoor het aan den Kerkeraad zijner gemeente niet rekenplichtig is. Het presidium van het bestuur wordt beurtelings om de 4 maanden door een der leden waargenomen. De tegenwoordige leden van het Bestuur zijn de heeren: Mr. M. de Pinto. M. Henriquez Pimentel. Aug. Belinfante Jr. b c d onderwijs (Ook aan het Portugeesch Israëlitische oude vrouwenhuis Mishenet Zequeniem te Amsterdam wordt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 118