52 Israëlitisch Weeshuis te ’s-Gravenhage, Raamstraat. Israëlitisch Oude Mannen en Vrouwenhuis (Zurkann’s Stichting) St. Jacohstraat. Toen in 1849 de cholera in Nederland woeddewerd menig inwoner van ’s-Gravenhage ten grave gesleept, en ook de Israëlitische bevolking aldaar zwaar door die ramp getroffen. Aan verschillende gezinnen ontvielen vader of moeder of Het doel der Stichting is natuurlijk geen ander dan ver pleging van oude lieden, in den regel boven de 65 jaren. Het aantal verpleegden wisselt in den laatsten tijd af tusschen 40 en 45. De instelling is er eene van liefdadigheid; de verpleging geschiedt dus in den regel om niet. Inkoop kan echter ingevolge het reglement plaats hebben met een inkoop- som, afwisselende naar den leeftijd, met een maximum van f 1000.Het gesticht is eigenaar van het gebouw, waarin het is gevestigd. Voorts dankt het eenige fondsen aan de weldadige beschikkingen van zijne oprichters en andere menschenvrienden. Zijne jaarlijksche inkomsten bestaan uit de renten van die fondsen, een subsidie van het Nederl. Isr. Armbestuur en de jaarlijksche contribution van liefdadige stadgenooten. Het Bestuur bestaat uit de Heeren: Mr. A. A. de Pinto, A. Polak Daniels, Dr. H. F. van Praag Hijmans, Mr. A. Teixeira de Mattos, M. Kann, I. Simons, L. Limburg en Mr. E. L. van Embden (de drie laatsten als Armbestuurders). Directeur M. Ecksteen, Direc trice diens echtgenoote Mej. Eksteen geb. De Groot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 119