53 ook wel de beide ouders, en bleven er vele weezen in hoogst kommervollen toestand hulpeloos achter. Toen gevoelde men meer dan ooit de groote behoefte aan een Israëlitisch Wees huis te VGravenhage. Wel werden de weezen door de Arm besturen en menschlievende personen zooveel mogelijk ge holpen en ondersteund, maar hunne krachten schoten te kort. Voortdurende en krachtige hulp werd dringend gevorderd. De overtuiging dat deze dringende behoefte bestond deed som mige leden der beide Israëlitische gemeenten de handen ineen slaan, om te beproeven daaraan zooveel mogelijk te voldoen. Hunne pogingen vonden weldra, algemeene instemming en werden met den besten uitslag bekroond. Heeds in Augustus 1849 kwam eene Commissie van oprichting tot stand, die zonder eenig verwijl hare taak aanvatte. De Commissie was samengesteld uit de heeren: B. S. Berenstein, Voorzitter: J. v. J. Ferares, Onder-Voorzitter E. M. Abrahams, J. E. Andries; I. Belinfante, Penning meester; D. Bles; B. Cohen; K. Enthoven Lzn; A. de Groot Mz.; W. Jacobson; Dr. L. J. de Jongh; Mr. A. de Pinto; Mr. D. Polak Daniels, Secretaris. Deze commissie werkte met den grootsten ijver, splitste zich in verschillende afdeelingen, en ondervond van alle zijden, van Kerk- en Armbesturen der beide Israëlitische gemeenten, van weldadige instellingen en van geloofs- en stadgenooten zooveel ondersteuning, dat zij haar taak spoedig kon volbrengen. Daartoe werkte nog eenige bijzondere omstandigheden krach tig mede en wel hoofdzakelijkdat de commissie zeer spoedig in het bezit kwam van een geschikt gebouw, juist in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 120