54 buurt waar zij dit het meest doelmatig oordeelde nl. op de Stille Veerkade. En het verdient hier loffelijke vermelding dat de eigendom van die woning voor een matigen prijs is afgestaan door den heer M. de Salie, eigenaar van het hötel «de Gouden Leeuw», die, vernemende dat de woning tot een weldadig einde zou worden bestemd, tot de bevor dering van dat edel doel krachtig wilde medewerken. Een bewijs van echte welwillendheid, te meer prijzenswaardig daar hét werd geleverd door iemand, die niet behoorde tot het Kerkgenootschap van de weezen, die het hier betrof. En voorts dat er gelukkig onder onze geloofsgenooten mannen leefdendie niet alléén met woordenmaar ook met daden toonden, dat hunne harten warm klopten voor het doel dat de Commissie beoogde. Een tweetal weldadigen na melijk vereenigden zich, om de commissie door het aanbieden van gereed geld tot den aankoop van het huis in staat te stellen. Een hunner zette de kroon op het werk, door bij de inwijding van het gesticht, het nadeelig kas-saldo van de Commissie van oprichting geheel bij wege van geschenk, aan te vullen. De bescheidenheid, die beiden bij hun leven kenmerkte, verbiedt ons hunne namen te noemenbeiden rusten reeds lang in zaliger gewesten. En zoo mocht het door vereende krachten gelukken, dat reeds op 30 Januari 1850 de plechtige opening van het Weeshuis plaats vond. Bij die gelegenheid werden er reeds eenige wezen in het gesticht opgenomen. De WelEerw. heer Opperrabijn Berend Samuel Berenstein en de optredende President-Regent Mr. Abraham de Pinto hielden mondelinge voordrachten; gebeden werden uitgesproken, gezangen aan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 121