55 geheven, de Commissie van oprichting ontbonden, en voor hare uitstekende diensten bedankten de eerste collegiën van Regenten en Regentessen traden toen op. Die Collegiën waren alstoen aldus zamengesteld Regenten: Mr. A. de Pinto, president; Mr. D. Polak Daniels, vice-president; B. Cohen, secretaris; E. M. Abrahams, penningmeester; G. Andries Sz.I. Belinfante; L. D. Simons en de adviseerende leden de WelEerw. heeren Opperrabbijnen B. S. Berenstein en J. v. J. Ferares. Regentessen: Mevr. Polak Daniels, geb. Ezeclriels; Mevr. J. Feraresgeb. de Limaen Mevr. R. Symonswed. E. Andries. En zoo bestaat het Weeshuis sedert 30 Januari 1850 reeds 40 jaren. Veilig kon men zeggen Gods zegen heeft er gelukkig tot dus verre op gerust. Op 30 Januari 1880 werd het SOjarig en op 3 Februari 1890 het 40jarig bestaan van het Huis feestelijk door de weezenmet medewerking van Regenten en Regentessen gevierd. In het jaar 1880 bestond er te meer aanleiding tot plechtige feestviering, omdat alstoen het nieuw ge bouwde Huis in de Lange Raamstraat werd betrokken en ingewijd. Hoezeer er bij de herinnering aan het verledene soms treu rige aandoeningen kunnen worden opgewekt, was men bij de gedachte, hoezeer de rijen bestuurders en bestuurderessen waren gedund, toch innig dankbaar, dat er na veertigjaren van de oprichting, nog aanwezig waren de heeren Berenstein Belinfante, Bles, Enthoven en Polak Daniels; en van het eerste collegie van Regenten de heeren Polak Daniels, Belin fante en Simons en het adviserend lid, de heer Berenstein. Het mag inderdaad als een geluk worden beschouwd, dat het aan den eerwaardigen grijsaard, den heer Berenstein, gegeven was, om bij de feesten, die in 1850, 1880 en 1890

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 122