56 de aanwezigen voor te gaan in het gebed, dat voor liet be houd van deze weldadige instelling werd aangeheven. Het meest afdoende bewijs, dat hare oprichting zeer nood zakelijk was, kan daaruit blijken, dat het getal weezen,dat in den aan vang slechts enkelen bedroeg, thans reeds tot een te gelijk aanwezig aantal van 35 is gestegen. Het doel van het Gesticht is de opneming van alle geheel ouderlooze of vaderlooze Israëlitische kinderen van 5 tot 10 jaren, of wanneer gedurende twee jaren de ouders aan het Gesticht gecontribueerd hebben, tot 12 jaren. De ouders moeten te ’s-Hage gevestigd geweest zijn. Ook kunnen er kinderen, die aan de eischen van het Reglement voldoen, tegen een bij het reglement bepaalde bijdrage ter verpleging worden opgenomen. De Collegien van Regenten en Regentessen bestaan op dit oogenblik uit: Regentende heeren Mr. D. Polak Daniels, presidentI. Be- linfante, vice-president en secretarisL. D. Simons, D. de Jong, penningmeester, B. A. de Pinto, 0. Stibbe, A. S. Levisson en het adviserend lid, de WelEerw. heer B. S. Berenstein. Regentessen: de dames Mevr. L. R. Teixeira de Mattos, geb. de Pinto, E. Belinfante, geb. Belinfante, E. Polak Daniels, geb. Marchand, J. Kann, geb. Hijmans. Vader de Heer J. Salomons, Moeder diens echtgenoote Mej. R. Salomons, geb. de Jong. Na deze korte geschiedkundige mededeelingen over den oorsprong, het ontstaan en de werking van het Israëlitisch Weeshuis te ’s-Gravenhage uiten wij slechts éen wenseh, nl. dat Gods onmisbare zegen tot in lengte van dagen moge blijven rusten op dit heilzaam werk der Liefdadigheid!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 123