58 meer te betalen voor verzorging, voeding en verpleging, behoudens de vergoeding voor e x t r a-chirurgicale benoodigd- heden en de bevoegdheid van de medici (vaste aan het Gesticht verbonden geneeskundigen) om aan patiënten eerste klasse eene afzonderlijke declaratie te zenden. In de jongste tien jaren (18791889) kedroeg het aan tal verpleegden gemiddeld per jaar 60 en het aantal ver- pleegdagen gemiddeld 1535 per jaar. Het Gesticht wordt beheerd door eene Commissie van Regenten en Regentessen, thans bestaande uit de heeren L. Simons, Voorzitter; B. S. Berenstein, Onder-VoorzitterM. Vos, Penningmeester: B. Blok, Secretaris; M. J. van Wit- senM. PrinsE. Edersheim Bznen uit de dames Wed. J. L. PrinsRosen; Wed M. Manson—EnthovenA. Dene- kampCatz en J. SimonsVisser. De eerste, derde, vierde en vijfde der genoemde Regenten zijn, met periodieke aftreding, rechtstreeks gekozen door de contribueerende leden; de heer Berenstein heeft zitting als geestelijk hoofd der Nederl. Isr. Gemeente; (Ook de Nederl. Portug. Israal. Gemeente heeft het recht van delegatie); de beide andere heeren als gedelegeerden der Instelling Bikoer Cholim, welker taak het Ziekenhuis grootendeels heeft overgenomen, terwijl ook het Israël. Oude Mannen-en Vrouwenhuis het recht van delegatie heeft. De dames- Regentessen worden, met periodieke aftreding, door het college van Regenten gekozen. Onder het Bestuur zijn werkzaam een vader en moeder (de heer G. Bing en Echtgenoote) die, behoudens buiten gewone hulp in .bijzondere gevallen, nog een mannelijken en eene vrouwelijke adsistent te hunner beschikking hebben.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 125