59 Gemiloet Cliasadiem. t. Deze instelling heeft ten doel het verleenen van bijstand bij en na het overlijden en teraardebestellen van Nederland- sche en vreemde personen van beiderlei kunne binnen de Gemeente ’s-Gravenhageen tot de Nederlandsche Israëlieten behoorende alles overeenkomstig de bestaande kerkelijke voorschriften en gebruiken. De instelling houdt gods dienstige bijeenkomsten, waarin leerredenen worden uitge sproken. Het aantal leden, bestaande p. m. uit 500, betaalt naar gelang der kerkelijke aanslagen ƒ5.20, ƒ7.80 en 10.40 per jaar. Uit deze contributie en andere bijdragen, zooals beta ling bij overlijden van niet-geimmatriculeerdenvolgkoetsen, huishuur van aan de Inst. toebehoorende huizen) enz. enz. worden de uitgaven p. m. 4000 bestredenwelke gewoon lijk (met een bate van 2- a 300 gulden) met de ontvangsten équivaleeren. Aan onvermogenden die bij hun leven niet tot betaling van contributie in staat waren, wordt door de instelling bij en na hun overlijden bijstand verleend en van harentwege begraven. Hierin hoofdzakelijk is het eigelijk weldadig doel der instelling gelegen. Het bestuur bestaat uit 3, door den kerkeraad der Ned. Isr. Gemeente te benoemen, leden. Onderling regelt ’t de funtien van voorzitter, vice-voorzitter en thesaurier. Het tegenwoordig Bestuur bestaat uit de heeren L. Levison Jz., president; M. S. Winkel, vice-president en B. J. Wallagh penningmeester. Als secretaris fungeert de heer J. E. Davidson. Portugeesche Israëlieten zijn hieronder niet begrepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 126