60 Bikoer Choliein. Deze Instellingook bekend onder den naam van Commissie tot verpleging der Israël. Zieken in en buiten ’t Gasthuis te ’s-Gravenhage, heeft ten doel ondersteuning te verleenen aan en voor zoover mogelijk in de behoeften te voorzien van alhier woonachtige Nederl. Israël, arme zieken en kraam vrouwen. Omtrent de verpleging van zieken bestaat een overeenkomst tusschen haar en het Nederl. Israël. Ziekenhuis te ’s-Graven hage, dat zich verbonden heeft tegen een overeengekomen jaarlijksche uitkeering in zijn Gesticht op te nemen alle zieken die, voorzien van eene verklaring van eenen genees heer, door het bestuur van Bikoer Choliem ter opname in dit gesticht worden aangewezen. Vóór de oprichting van ge noemd Ziekenhuis verstrekte Bikoer Choliem, voor zooverre dit verlangd werd, naar ritueel voorschrift bereide spijzen, Israël, lijders die in het Burger Gasthuis verpleegd aan werden. Overigens geeft zij geldelijke ondersteuning aan zieken, wier opneming in een Gasthuis öf niet direct noodzakelijk öf wegens kwalen onmogelijk is, terwijl zij verder, desverlangd, wakers of waaksters bij zieltogenden stelt. Het beheer der instelling is opgedragen aan een Collegie van 3 bestuurders, zijnde contribueerende leden der Instel ling. Dit collegie benoemt uit zijn midden een voorzitter penningmeester en ziekenverzorger. Het bestuur bestaat thans uit de heeren: M. Prins, voor zitter; E. Edersheim Bz.. penningmeester en J. N. Lansberg, ziekenverzorger.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 127