61 Hticlinosas Calio. Vereeniging tot bevordering van ambachten onder de Israëlieten. Deze weldadige instelling die 170 jaren bestaat, heeft ten doel het uithuwen van Israëlitische meisjes. Ter bereiking van dat doel wordt uit de kas der Instelling, naarmate de geldmiddelen dit veroorloven, om de twee of drie jaren aan éen of meer meisjes onder zekere bepalingen een huwelijks- dotatie geschonken. Ieder Israëliet van onbesproken gedrag, den leeftijd van 18 jaren bereikt hebbende kan, na vooraf bij ballotage aangenomen te zijnlid worden. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Deze kiezen onderling een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de heeren: L. Her schel voorzitterM. de LeeuwsecretarisS. Meerlopen ningmeester, E. J. Davidson en E. Swaan. Deze Vereeniging, die onder bescherming van Z. M. den Honing staat, heeft ten doel: 1°. Jongelingen van denlsra- elitischen Godsdienst, te ’s-Gravenhage woonachtigin vakken van handenarbeid aan de hier gevestigde Ambachtsschool of in de werkplaatsen bij particulieren, te doen onderwijzen, en hen, na volbrachten leertijd, in staat te stellen om öf als knechts bij werkbazen aangenomen te worden, öfhet aange leerde beroep voor eigen rekening uit te oefenen. 2°. te zorgen, dat de jongelingen, zoolang zij tot de Vereeniging belmoren, godsdienstig en gewoon herhalings-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 128