G2 onderwijs, alsmede, voor zooverre dit voor hun vak noodig wordt geacht, teekenonderwijs ontvangen. Aan de jongelingen die de Ambachtschool bezoeken, en dus geen weekloonen ontvangen en aan hen, die een trouw gebruik maken van het herhalingsonderwijs worden elke 3 maanden geldelijke belooningen uitgereiktdie hooger of lager zijnnaarmate de rapporten al dan niet gunstig luiden. Het aantal contribueerende leden, met jaarlijksche bijdra gen van 2.50, ƒ5.en hooger bedraagt p. m. 80. Door verlies van ledentalzoowel wegens overlijdenvestiging elders enz. in den laatsten tijd en ook wegens het toenemend aantal leerlingen, mag de finantieele toestand niet geheel bevredigend heeten, en zou toeneming van het aantal leden of wel donateurs en donatrices hoogst welkom zijn. Eene jaarlijksche subsidie vanwege de Nederlandsche Israëlitische Gemeente, ad ƒ100, ter bevordering van het godsdienst onderwijs verstrekt, komt zeer te stade. Een 25tal leerlingen zijn thans aan de Vereeniging ver bonden. Respectivelijk worden zij opgeleid tot timmerlieden, meubelmakers, verwers, smeden, klêer-, borstel-, horloge-, schoenmakers en boekbinders, waarvan 9 op de ambachtsschool en de overigen in verschillende werkplaatsen werkzaam zijn. Twee leerlingen aan de ambachtsschool, de een als timmer man de ander als meubelmakerzullen eerlangals volleerd, ontslagen worden. Zij ontvangen van wege de Vereeniging de noodige gereedschappen, terwijl ook deze laatsten, bene vens werkpakken en schoeisel, voor zooveel noodig gedurende den leertijd aan al de leerlingen worden verschaft. Het maandelijksch onderzoek naar de vorderingenhet ge drag enz. is aan eene Commissie van 2 leden uit het bestuur,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 129