63 dat uit 9 leden bestaat, opgedragen; terwijl tevens jaar lijks examen wordt gehouden door de onderwijzers, in tegen - woordigheid van het Bestuur der Ambachts-Vereeniging en dat der Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland (afd. ’s-Gravenhage) welk laatste bestuur voor het grootste deel het herhalings-onderwijs bekostigt. In een voortreffelijke en degelijke voordracht, die de heer I. Simons den 26 Maart 1888 over de Weldadige Instel lingen onder de Haagsche Israëlieten hield zeide hij omtrent deze Vereeniging: «Men heeft wel eens beweerd, dat de Joden niet geschikt «zijn voor ambachten en de behoeftigen daarom slechts met «geringen handel hun dagelijksch brood kunnen verdienen. Tegen dien eenigen kleinhandel op te treden of liever «aan te vullen wat zij niet aan iedereen kan verschaffen, «zietdaar het streven van de Vereeniging tot het aan- «leeren en bevorderen van Ambachten onder de «Israëlieten te ’s-Gravenhage. Gaarne offer ook ik «mijn penningske aan deze Vereeniging. Zij wil bewijzen «en heeft het menigmaal reeds doen bewijzen, dat de «Jood wel degelijk menig ambacht kan uitoefenen, en al is «’t hem wegens de waarneming van zijne godsdienstige «voorschriften niet altijd even gemakkelijk het kan met «eenigen goeden wil geschieden.» Het Bestuur bestaat uit de heeren I. Belinfantepresident Mr. M. de Pinto, vice-president; J. E. Davidson, lid-secre- taris; D. Prins, thesaurier, A. M. van Embden, I. van Witsen, Mart. Hymans van Wadenoyen, M. Henriquez Pi mentel en S. Lankhout.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 130