65 worden gerestitueerd. Bij het verstrekken van het voorschot wordt daarvan afgetrokken 1 pCt. van de hoofdsomen zulks tot dekking der kosten aan het beheer der Inrichting verbonden. De Instelling bezit een kapitaal van ƒ3675.uit legaten en giften voorspruitendwelk kapitaal jaarlijks ongeveer drie maal wordt omgezet, m. a. w. waaruit jaarlijks pl. m. 11000 aan voorschotten wordt verstrekt. Van de Instelling wordt door kleine neringdoenden enz. een druk gebruik gemaakt, hetgeen voldoende blijkt uit het toenemend aantal en bedrag aan voorschotten dat zij jaarlijks verstrekt. Het Bestuur bestaat uit de Heerèn: A. Polak Daniels, President; M. Simons, Penningmeester; H. de Jong, Secre taris, en verder de Heeren: D. de Jong, M. E. Belinfante, D. Prins, Aug. Belinfante Jr.vice-president, C. Stibbe, A. Brandes, A. M. van Embden, Mr. M. Polak Daniels, J. E. Belinfante, M. Calker en Ph. Wolff. Spaarkas der afdeeling ’s-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland. Deze Spaarkas in 1869 opgericht, neemt, hoofdzakelijk van Israëlieten, gelden in ontvangst, om die met eene rentevergoeding op aanvraag en volgens de bepalingen van het reglement terug te geven. Zoo lang niet anders is bepaald en openbaar gemaakt, wordt aan de inleggers eene rente van 2'/3 ten honderd ’sjaars vergoed. De rente begint te loopen: voor inlagen van den len tot 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 132