69 Vereeniging tot Ondersteuning van Israëlietisclie Kraamvrouwen te ’s-Graveiihago. Het doel dezer instelling is aan behoeftige Israëlitische Kraamvrouwen geldelijke toelage ad 2.50 te verstrekken De wekelijksche contributie is 14 cent. Het boekjaar loopt van Is Israël. Paschen tot het volgende Israël. Paschen. De Penningmeester doet jaarlijks Rekening en Verantwoording van zijn beheer in eene Vergadering waarin nevens Bestuur en Commissarissen een zeker getal leden (door trekking daartoe aangewezen) moeten aanwezig zijn. In die Vergadering hebben ook de benoemingen plaats. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de HeerenH. Hijmans, Voorzitter en waarn. Penningmeester; M. WinkelOnder voorzitter; D. Koekoek, Secretaris. Tiferetli Bachoeriem. Deze Instelling heeft ten doel: 1° het bevorderen van godsdienstzin en 2° het doen van geldelijke uitkeeringen aan hare leden. Ter bereiking van dit doel worden eiken avond in de daartoe bestemd, lokaal leerredenen gehouden, gevolgd door het avondgebed en het uitspreken van gebeden voor de zielerust van overledenen, en zulks door de leden of minderjarige zonen. Bij geboorten van kinderen van het mannelijk geslacht worden op den achtsten dag, zoomede bij sterfgevallen en tegen het Paaschfeest aan hen die zulks verlangen, gelden uitgekeerd. Het Bestuur bestaat uit de Heeren: I. van Oven, S. L. Meerlo en E. Swaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 136