71 Sclionier Isroël. Het hoofddoel dezer Weldadige Instelling is, kinderen beneden 10 jaren, ingeval van ziekte of overlijden a hulp, bestaande in versterkend voedsel, te verleenen en b wakers te verstrekken. Zij heeft alzoo een tweeledig doel, nl. weldadig (zie a hierboven) en godsdienstig (zie b hierboven). De Vereeniging bestaat uit Leden en Donateurs. Leden zijn zijdie van de voorrechten der Vereeniging wenschen gebruik te maken. Bij Koninklijk Besluit van 30 Augustus 1890 no. 24 is deze Vereeniging als rechtspersoon erkend en hare Statuten goedgekeurd. De financiën der Vereeniging verkeerendank zij den ijver en de spaarzaamheid van het Bestuurin gunstigen toestand. Opper-rabbijn der Nederl. Israëlietische Gemeente te ’s-Gra- venhage opgericht. ZWEerw. stond genereuselijk af hetgeen men hem ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als Opper rabbijn bij wijze van Souvenir wilde aanbieden. Het fonds is bestemd voor leerlingen der Godsd. Israëlietische armenschool te ’s-Gravenhage, en wel in dier voege dat uit de jaarlijksche rente aan de meest verdienstelijke leerlingen der school kleedingstukken moeten worden uitgereikt. Het beheer geschiedt door gemelden geestelijke zelven, waarvan notarieele akte is verleden. Het kapitaal aanvankelijk ƒ2000.groot is belegd in eene hypotheek ad 41/J pCt. per jaar en is intusschen aangegroeid met eenige honderd guldens, die op de Spaarkas zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 138