s 72 R. Dat Bestuur bestaat uit de Heeren: M. de Leeuw, Presi dent; D. d’Ancona, Vice-President; 8. de Jong, Penning meester; L. van Rees, le Secretaris; II. Verveer, 2e Secre taris M. Niekerk en E. Swaanbeide laatste Heeren Com missarissen. 'T’Wee lieve presidentsVrouWtjes. P'wee presidenten van liet Hof van Holland zagen hunne k wettige echtgenooten veroordeelen wegens zware mis- daden, zonder dat zulks hen heeft verhinderd hunne hooge betrekkingen met alle tevredenheid te bekleeden.» l) De eerste was Gerrit van Assendelft, in 1528 president en opvolger van Everhardi. In 1555 werd hij afgevaardigd bij den afstand der regeering van Karel V, ten behoeve van zijn zoon Filips II. Hij overleed in 1558. Hij had toen 30 jaar de waardigheid vervuld. Zijne echtgenoote Catharina de Chatteur (Dechassoir) werd wegens valschen muntslag en het snoeien van geld ter dood veroordeeldwelke straf werd ten uitvoer gelegd in de gevangenis; die gunst had zij te danken aan de goedertierenheid der Gouvernante Maria van Hongarije. De sententie is van 11 April 154.0. De tweede was Johan Oem van Wijngaardenpresident in 1642. Zijne vrouw Jacomina de With werd in dat jaar ver oordeeld wegens «corruptie ende vuylicheyt», uithoofde den invloed, dien zij uitoefende op de uitspraken van haar man, waartoe zij zich liet omkoopen. Vervolgd door Moons in 1649. Een boekje: Waarachtige proceduren,’s-Grav. 1650 werd door Prins Willem II verboden op 29 April 1650. Den Haag. Aanteekening van wijlen mr. ,1. de Wal, Seer. Gen. van B, Z., emeritus prof, in de rechtsgel. a. d. Hoogeschool te Leiden. Febr. 1876. (399e Bijeenk. der Vereeniging, enz.»)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 139