74 nessen gecomen is dat ons bosch ende wildernesse van den Hagehout in ons lande van ïïollandt, zoe bij toedoen van den ghenen dien gehuyst ende geerft zijn, als bydenluyden ende beesten die dagelicx inne loopen en virke(re)n ende by vele ende diversche andë manieren en gebreken zoe verdorven ende bescadich wort, dattet gescepen es geheelyck ende al te vervallen ende te nyenten te ganehet en zy, dat by ons dair inne voorsien wordemit voors. bosch te doen bemuyren ende besluyten ende mit andë provision dair toe dienende ende beboerende. Soo eist dat wij dese saeken overgemerct, begeerende te voorsien totter onderhoudenissereparatie ende bewaernesse van den zelven onsen bossche. Ende hierup ge- hadt tadvys van onsen lieven en getrouwen, die luyden van ons Reken ij nge in Hollandt, alsnu residerende in onse Stede van Mechelen, hebben hier om by goede en rype delibracie van Rade geordonneert eH gesloetenordonneren ende sluyten mits desen onsen brieve tgene des hier nair volcht. Eerst dat alle die ghene die huysen m erven hebben int Voorhout van den voors. bosschetwelck is langes voor dat Westeynde van den zelven bossche, tusschen de Voorporte ende die wech off Noortlaen, streckende langes tvoors bossch, terstont sullen doen maecken eenen muer van eenen steen dicke, zes voeten hoge achter ende teynde an huë voors erve an die zijde van den bossche voirs, zonder dair inne te heb ben noch laten enige duere ofte veynsteren, oft emmer, dat zij dairinne doen maicken van die zelve hoechte goede stercke palen mit plancken toegenagelt en gesloeten off mit stercken hoerden in sulcken schijn dat zy noch niemant dair duer noch over meer lijden en moghe, by daghè noch by nachte, gelijck zij sculdich zijn van doen by de vuytgevinge hem-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 141