75 lieden gedaen van den zelven huën erve by ons voorvaderen grave ende gravinnen van Hollandt saliger gedachten, ende dat de voors. muer ende afscheydege ofte sluytinge by den voors gehuysde en geerfde gedaen en vulcomen zijbinnen zes weken nair de publicatie van desenop die verbuerte elck van zijne huysen en erven voorscr. Item dat van nu voortan nyemant wye hij zij hem en vervoirdert tot gene tyden eeni- gen graften van ons voors bossche te vollennoch die canten van dien af te stoeten, noch oick enige bome ofte houten dair over te leggen om dair mede over te gaen of te springen up die verbuerte van thien ponden van xl grö in ons vlaem- scher munten tpont, tot ons proffyte, alzoe dick ende menich- wairf als zy de cö(n)trarien deden, ende hyer en boven ge- corrigeert te wesen arbitralick nair gelegentheyt der saecke. Item ome te scieuwen die groete scaden die gescit zijn en noch geschien in ons voors. bossche by toedoen by den bees ten perden, koeyen, scapen, verkens eiï ande by zonder verc- kens die in denzelven bossch gepleegen hebben te coinen, ordineren en verbieden scerpelyck dat nyemant van wat state off condicie hij zij off wesen machvan nu voortaen en brenge off doen brengen off zeynden, weyden noch graessen in ons voors. bossch eenigerhande beesten als heynsten, merryen, ruynen, koeyen, calvere, verkens, scape noch andë beesten hoedanich die zijnende dat uptie boete en verbuernisse tegens ons van de voors beesten eiï dair bove van de some van vijff ponden ten prijse vooreer van elcke beeste (endo dat te verhaelen aen den ghenen die de vooreer, beesten toebehoren, alzoe dycke en menichwairf als zy dair of brueckich gevon den zullen moegen werden). Item want wy geadverteert zyn dat diversche p(er)soenen luttel werekx maecken groen bo-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 142