76 men, eycken ende andë staende hout off te houwen, hacken ende te breken en by nacbte, ontijde en anders te stelen ende wech te brengen vuyt ons voors. boschordonnë(re)n en vir- bieden als voëïïdat nyemant wye hij zij hem van nu voer- taen en virnoede eenige slaende grom houdt byxonder eycken boomen, bereken, jonge spruyten ende poeten aff te houwen te hacken noch te breken, off oick bij nachte off anders enige boomen dairwt te halen te brengen off te voen ende oick dat nyemant hem en onderwinde buyten ons oirloff eenige meye boomen rysen tacken off andë diergelijeke in ons voors. bossche te houwen te snyden te halen noch te doen halen. Ende dat al up peyne dairvan arbitraerlyck gepugneert te werden, civilick ofte criminelyck na gelegent- heyt van der Saecke. Item want wij verstaen dat veel vlie gende en ander wilt als lamoigen, vesanè, velthonderen ende g r o ff wilt als herten hindenroode deynen, hasen conijnen ende ander diergelijeke cómen en hen houden in ons voors bosschedat vele ende diversche persoenenzon der consent of aucthoriteyt van ons vangenschieten en ver derven. Int welcke doende, zy ons beroeven ende benemen de genuechte ende deduitdie wy dair off hebben zouden ende ons toebehoert. Soo ordonneren wij ons bewairder van den bossche voors dat hy terstondt doesluyten onse porte van o~is bossche voors tot allen eynden ende niet en. gehenge noch en ge- doege dat nyemant wy hij %ij mit harre, mil wagens doer inne noch duer te vaere, noch oick te pairde daer duer rijde. Ende verbiede alle wagenairs, kerluyden ende ande wie zij zyn dat zy van nu voortaen niet meer en vae(re)n duer ons voors bossche van den Hage noch oick nyemant

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 143