i 77 met eenige pairden dairinne noch duer en rijden. Ende dit up elcke reyse thien ponden tegens ons te verbuë(re)n als yemant bevonden zal worden de cö(n)trarie gedaen te hebben. Verbieden wij oick dat van nu voortan tot gheenen tyden nyemant wy hy zy mit enige honden en gaen spaciên noch jagen in ons bossche van den Hage, nair enich wilt hoeda- nich dat zy, ende dat oick een yegelyck die honden houdt zyn honden uphoude ende waehte dat zy niet en loopen in den voors. ons bossche, noch oick dat nyemant mit eniche bogen en gaen binnen ons voors. bosschnoch ome te gaen spaciên ofte reysen, noch enich wilt het sy groff smal ofte vliegende wilt en schietennoch oick in ons bossche mit havicken blaten terselen noch ande voegelen en vliegen noch wilt en vangen. Ende dit al up peyne van verbuert te heb ben die honden vogelen bogen ende dairtoe elcx thien pon den ten prijse voors. telcken reyse als die overtreders van desen zullen bevonden worden die cö(n)trarie gedaen te hebben. Tot alle welcko saecken ons poirtiers eiï wachters gestelt by ons voors. bewairder van ons bossche elck van hem ge houden zullen wesen goede waehte dair inne te doen, die misdoenders en overtreders te ghijselen en te arrestë(re)n by hechtenesse van huën psoen, indien die vuytheems zyn tot zij borge gestelt zullen hebben, voor onse boete ome dair van gecorrigeert te zyne, ende up hen verhaelt te werden de voors. boeten; welcke poirtiers ende wachters gehouden sullen wesen die geghyselde terstont over te breyngen en te noemen den voors ons bewaider van ons bossche ten eynde dat hy die vervolgen machhet zy mit rechte off by alle andë behoirlicke wegen om die voors. boeten te innen heerlicken en zoe men van gelijeken geploegen heeft te doen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 144