78 Ende indien dezelve bruckege off enige van dien van zulcke ende groote auctoriteyt of macht was dat de zelve poirtiers off wachters hem niet en zouden dorren arresteren off ghij- selen ome de voors. boete, zoe zullen zij gehouden wesen dairoff getuygenisse te nemen van twee psoenen up dat zy con(n)en en moegen en dat aen te brengen ons voors. be- wairder van ons bossche off in gebreke van getuygenise by huen eede ten eynde dat de voors. inisdoenders dair off vir- volght en gepugniert mogen worden als dat behoert. Ende om dese saken te bet te mogen executê(re)nwij ordonnerê ons procur gnael van Hollandtdat alle die ghene, die hem by ons voors bewairder gelevirt zullen worden bruekich ge vonden tegens dese onse voors. ordonnah ende bevelen en tguent dat wij hier na noch ordonneren ende bevelen zullen dat hy dieselve terstont betrecke en aenspreke voor ons lieve en getrouwen die stedehouder ende luyden van onsen Raide in Hollandt om recht, pugnicie en justicie dair van te geschien als t behoirt. Item ende alzoe wij oick geadvir- teert zijn dat die snippers in onse voors Hagehout zeere groote scaede doen in den zelven bossch midts dat zij af houden ende nedervellen by en omtrent huer leggen ofte hangen, die jonge boomen aldair wassende en anders oine gaten ende tochten te maken tot huên voors. hangen, soe ordinë(re)n en virbieden wy by desen jegenwoordegen dat nyemant van wat state hy zij van nu voirtaen en snippe noch en doe snippen in ons voors bossche uptie boete van thien ponden ten pryse voors, tegens ons te verbuë(re)n tel- cker reyse dat zy dair off de cö(n)trarie doen. Item ome onse voors bossch te repeëre ordonneren wy voort ons voors bewairder, dat hy doe ruymen, wyden en onderhouden die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 145