79 slooten eh graften aen beyde zijden van den zelvii onsbos- sche zonder enige damen daerinne te laeten up dat den ghe- nen die geploegen hebben onê bossche te stelen by nachte en ontyde dair niet meer over noch duer lijden en moegen om enige scade dairinne te doen, ende dat dezelve bewairder doe beplanten die canten van den zelven grafften ofte slooten mit doornen en bramen dairt meest van noode wort, dair off men genouch sal mogen vinden in den voors ons bossche up dat dair vuyt groyen mach een goede stracke hage in virsekertheyt van dien. Item willen en ordinen noch dat om die vermeerderinge en onderhoudenisse van ons bossche de zelve onse bewairder sal doen planten in elcke behoerlicke tijdt zeecker menichte van eist en ander boomen in de leechste plaetsen van den zelven bossche eh dair meest van noode wort en dat van den penh comen van den boeten eü bruecken en van der vercoopinge van onse torven, die men in ons voors bossche jaerlicx in oncosten doet delven ende oick van den houwen van den elzen bereken boomen en van den wintval aldair, die men oick tot ons proffytte pleecht te vircoopen. Item voort ordineren wij en gebieden dat van nu voortan onse voors bewairder met en doe af houwen neder- vellen noch houten enige groene boomen noch andë siaende houdt, dan by weete off eonsente van den voors. luyden van ons rekenyngen in Hollandt jegenwoirdich en toecomende, den wekken den zelven bewairder van ons bossche sculdich zal wesen te kennen te geven den staet ende gestandt van den zelven ons bossche ome voirt daerinne gedaen te wesen zoet behoeren sal. Item oick zoe willen wy en ordinên mits desen dat alle alzulcke houdt als voortaen zal moegen comen en virschynê van den boomen die in ons voors bossche bij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 146