80 van den wintval neder gewayt off gevallen zullen weesenby den zelve onsen bewairder by advyse van den voors hiyden ons rekenin upgenonie bewairt efi tot ons meesten oir- boir eh proffyte gebracht zal worden, het zy om te vertym- men in en aen ons huysen eh ediflcien in den Hage en elder in ons voors lande van Hollandt off andirs dat vircoo- pen tot ons proffyte endo die penh dair off comênde weder ome bestellen en besteden in repacie ende settinge van jonge boomen in ons bossche voors off dat doen bringen eh voë(re)n in ons huyse in den Hage tot berninge van die van onse Raidtcamer van der rekenin en registeren als van ouds gewoenlyck is. Ende dat ten eynde dat ons voors ordonnan te bet onderhouden worde, wij willen dat de voors peyne en verbuernissen gedeelt worden in drien. Te weeten deen heelft tot onsë proffyte geappliceert dewelcke ons voors bewairder ontfangen off doen ontfangen sal en dair off goede rekenn en reliqua doen, dair en alzoet behoën zal. Die helft van der ander helft tot proffyte van ons voors bossch bewairder, ende tsurplus tot proffyte van den geenen van den poertiers, dieners eh wakers ofte andë die dezelve brueckyge persoenen bringë eh denunchiën sal. Welcke onse voors ordonnan in alle manië;re)n eh puncten gelyck hierbo ven virclaert staetwij onderhouden eh vulcomë willen hebben, zonder enich inbreke ofte infractie, ontbieden dairomé eii bevelen ons voors steedehouder en luyden van onse Raide ende Rekenih in Hollandtonsen bailliu eh scout van dir Hageden bewairder van ons bossche voorscr ende allen andë(re)n onsen Richtë(re)n en officië(re)n wien dit aengaen oft anroë(re)n mach en elcken van hem byzonder zoe hom toebehoert, dat zy dese selve onse ordonnan mitgaders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 147