(gei.) T. vast Dyllekesi. 81 6 al tinhouden van desen terstondt condigen en vuytroepen ofte doen condigen en vuytroepen tot allen steden en plec- ken dairt behoë(re)n en van noode wezen zal, eïï dair men gewoenlyek is vuytroepinge en publication te doen. Ende die zelve ordinann met alle die puncten en articlen bove gescreve bewaê(re)n achtervolgen en onderhouden en doen bewaen achtervolgen eïï onderhouden strangelyck en on(ver)- broken, sonder dair tegens te gaen noch yet ter cö(n)trarie te doen off te laten geschiëh in eeniger manië(re)n, procedë- (re)nde eh doende procede'rejn scerpelyck elc int zijne tegen die overtreders en inbrekers van der voors. ordinan(cie) by den peine brueken en verbuernissen boven verclaert sonder van dien eenichsins te composë(re)n dan by weete advyse en goetduncken van den luyden van ons Rekeniïï voors. Bevelen voorts onsen procureur g(ener)aël van Hollandt ende voort allen ons andën officié(re)n en dienën(den) dat zy ons voors. bossch bewairder hierinne doen alle hulpe troost en bijstandt up dats noet zy en hy des aen hem begeert, ces- serende alle beloften ende wederseggen ter co(n)trarien. Want ons alzoe gelieft niet jegenstaende eenige ordonnan(cien) re- structien, gebooden ofte verbooden ter contrarien. Des toirconden hebben wij ons zeegel hier an gehangen. Gegeven in onser stadt van Bruessel den XVIIIen dach in Junio int jair ons Heeren Duyst vier hondert acht eïï tnegentich. Ende upte ploye stout gescreve aldus: By mynen Heer den ertshertoge ter relatie van den Raide geteyckent Haneton. Op den kant staat: Gecollacionneert tegens die originaele ordonnan bij mij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 148