V^apeqs in de 0roote of §)t. <ïjacobskerk te ’s-@raVeqhage DOOR J. C. VAN DER MUELEN. 1665-1736. k'<T7\e hier volgende namen der personen wier wapens in de Groote of St. Jaeobskerk te ’s-Gravenhage te hunner nagedachtenis zijn opgehangen, zijn ontleend aan de zoogenaamde Luiboekjes, waarin door den koster dei' kerk aangeteekend werden de door hem ontvangen rechten, die aan de kerk betaald moesten wordenvoor het luiden der klok bij de begrafenisen waarin van het jaar 1665 af tot 1736, ook aangeteekend is, de in die kerk opgehangen wapens met vermelding van het daarvoor betaalde recht Daar deze boekjes evenwel niet alle meer aanwezig zijn en er vroeger ook wel wapens in die kerk opgehangen zijnis deze lijst niet zoo volledig als wel te wenschen ware. De vermelding der woonplaatsdie achter sommige namen staat, zal velen niet onwelkom zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 149