DE BAZAR Damesmodes en Handwerken. GEBR. BELINFANTE, Boekhandelaren-Uitgevers. RIJKS 102. 1891. 66e Jaargang. voor het Koninkrijk der Nederlanden en zijne Koloniën. Uit officieele bronnen samengesteld. Tijdschrift voor Fraaie Handwerken. Extra-uitgave van DE BAZAR. en Residentie-Almanak, Prijs f4.-. Tijdschrift voor (Vereenigd met den MODEGIDS). Verschijnt 8 maal per jaar. Ieder No. bevat vier pagina’s tekst met eene uitgebreide verzameling patronen voor alle mogelijke fraaie Handwerken. Daar enboven een gekleurd patroon voor Borduurwerken of anderszins. Per 3 maanden f 0.50, voor niet-abonnées op de Bazar f 0.75. dan 2000 teekeningen van en daarenboven minstens 200 en Kinder-Costumesmeer JVagenstraat 100102. Jelephoon JNo. s46- Gentraal <Advertentie-Bureel V^aqenstraat J\|o. gjgP Bestellingen en Advertentiën worden per Teleplioon aangenomen. Bevat jaarlijks meer Dameskleedingstukken modellen van Dames- dan 400 teekeningen van Borduurpatronen enz. Franco zending naar het platteland na ontvangst van postwissel a f 1. voor 6 nummers; f 1.50 voor 6 nummers met 6 gekleurde platen; f 1.50 voor 6 nummers met 3 geknipte patronen en f2.- voor de compleete editie. Uitgave Gebr. BELINFANTE 'Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 174