- V Y XXX benevens landbouw en nijver- j van krankzinnigen en het register der ambten; algemeene Derde Afdeeling, Hoofdcommies: Jhr. Mr. M. van Reenen, belast met de volgende werkzaamheden: openbare werken en eigendommen; verordening op de bouwpolitie; verordening op het innemen van gemeentegrond en gemeentewater; gasfa- 11 schutterij, politie, jacht en visscherij, openbare middelen van vervoer, medische en veterinaire politie, staatsloterij, wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank, jaarverslag: wet op den waarborg der gouden en zilveren werken; attestation de vita; repertoire van den Secretaris; opmaken van alle akten uitgezonderd de eigendomsakten en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, welke niet aan andere afdeelingen zijn of kunnen worden opgedragen. De Secretarie is dagelijks geopend van ’s morgens 9| uur tot des namiddags 3 uur, zoo tot het bekomen van information als tot het verkrijgen van paspoorten en andere akten. Attestatièn de vita worden afgegeven ’s Maandags, Woens- dags en Vrijdags, van *s morgens 10 tot *s namiddags 1 uur. Bij den aanvang van ieder kwartaal heeft daarop eene uitzon dering plaats, waarvan tevoren in het dagblad der gemeente aankondiging wordt gedaan. Tweede Afdeeling, Hoofdcommies: J. J. F. Witmer, belast met de volgende werkzaamhedencomptabiliteit der gemeente, met inbegrip van het opmaken der begrooting en rekening, en van alle daarmede in verband staande werkzaam heden; verificatie van rekeningen van aan de gemeente reken- plichtige instellingen of personen; gasfabriek, duinwaterleiding en openbare reiniging (voor zooveel het financieele gedeelte betreft); belastingen der gemeente, met het opmaken der ko hieren en de behandeling der aanvragen om afschrijving of restitutie van Hoofdelijken Omslag; openbaren eeredienst; legaten en erfstellingen; onderwijs (hooger-, middelbaar- en lager-), kunsten en wetenschappen, 1i 1 heid; armwezen (waaronder verpleging collecten); het bijhouden van statistiek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 32