X A - XXXI ^33 1 briek, duinwaterleiding en openbare reiniging (voor zoover het X administratieve gedeelte betreft); brand wezen; opmaken van alle akten van eigendom; wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken; wet regelende de onteigening ten alge- meenen nutte; opipaken en bijhouden van lijsten en liggers der eigendommen (corporeele en incorporeele); aanbestedingen (verkoop der bestekken en opmaken der processen-verbaal). Vierde Afdeeling, Hoofdcommies: C. A. A. van Ginkel, belast met de volgende werkzaamheden: burgerlijken stand (geboorten, overlijden, huwelijken); bevolkingsregisters; begraaf plaatsen; gemeenteziekenhuis. Vijfde Afdeeling, Hoofdcommies: A. T. van de Watering, belast met de volgende werkzaamheden: inkwartiering; patent-, grond- en personeele belasting; kadaster. Zesde Afdeéling (ALGEMEENE SECRETARIE) Hoofdcommies: J, M. Stobberingh, belast met de volgende werkzaamheden: verkiezingen met het opmaken der kiezierslijstenagenda met index; in het net schrijven van minuten, notulen enz.; expedieeren van alle stuk ken; bijhouden van alle lijsten en roosters van de leden van den Raad en van com missiën; administratief archief. OUD-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Archivaris: A. J. Servaas van Rooyen. Geopend ’s Maandags, Woensdags en Vrijdags, van ’s morg. 10 tot ’s namiddags 3 uur. BUREAU VAN DEN GEMEENTE-ONTVANGER. Ontvanger: Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland. Tot betaling van den Hoofdelijken Omslag, de Hondenbelasting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 33