Y Y XXXVIII verder voor elke 250 gr. of gedeelte de adressen moeten op de pakketten o-- sche, hectographische afdrukken: elke 25 gr. of gedeelte daar- van 1 ct., boven 100150 gr. 5 ct., boven 150200 gr. 7^-ct., boven 200—300 gr. 10 ct., boven 300400 gr. 12| ct., boven 400500 gr. 15 ct., en verder voor elke 250 gr. of gedeelte daarvan 2£ ct. meer. Postpakketten. Tot 1 kilogr. 15 ct., boven 1 tot 3 kologr. 20 ct., boven 3 tot 5 kilogr. 25 ct. Met aangegeven geldswaarde (tot hoogstens f 500.boven het gewone tarief 10 ct. voor elke f 100. Schadevergoeding voor niet aangegeven pakketten hoogstens 2.50 per kilo. Kaarten voor verzending van postpakketten ct. de 2 stuks. Inhoudsmaat der pakketten hoogstens 25 kub. decim., langs de vlakken niet grooter dan 80 cM. Verreken-pakketten (pakketten tegen rembours, niet hooger dan 150.kunnen onder dezelfde bepalingen worden ver zonden, tegen betaling der kosten van inkasseering, waar bij het tarief geldt voor de overmaking van gelden per post wissel. Postpakketten naar Nederl-Indië kunnen verzonden worden naar de aanlegplaatsen der mailbooten: Batavia, Padang, Soerabaja en Samarang, tegen de prijzen: tot 1 kilo f 0.85; 1—3 kilo’s f 1.35; 3—5 kilo’s 1.85. Voor andere dan bovengenoemde aanlegplaatsen komen de verdere kosten voor rekening van den geadresseerde. Noodig zijn twee douaneverklaringen. De pakketten moeten met lak verzegeld en geschreven worden. Pakketten voor plaatsen waar stations of halten van den N. I. spoorweg gevestigd zijn, kunnen tot hunne bestemming gefran keerd worden. Het port bedraagt, dan tot 1 kg. 1.15, boven 1 tot 3 kg. 1.65, boven 3 tot 5 kg. 2.25. Stations en halten aan den N. I. spoorweg zijn: Bodjong- gedeh, Brambanan, Bringin, Broembong, Buitenzorg, Delangoe, Depok, Djokja, Goendih, Gogodalem, Kalassan, Kali-Osso, Ka- rang-Sono, Kedong-Djati, Klaten, Lawang, Meester-Cornelis, Padas, Passar Mingo, Poerwodadi, Pondok Tjina, Salem, Solo, Srowot, Tangoeng, Telawa, Tempoeran, Tjepper, Tjitajam, I Toentang (Salatiga), Weltevreden, Willem I. tb o-0—13©

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 40