T XXXIX <5© Postwissels. Het recht bedraagt 5 ct. voor elke 12.50 of gedeelte daar van. Verzending en uitbetaling door alle post- en hulpkantoren. Kunnen ook aan een bepaald persoon geëndosseerd worden. Zijn één maand gangbaar. Na dien tijd wordt tot uitbetaling machtiging van het hoofdbestuur vereischt. In het ongereede geraakt, worden duplicaten afgegeven. Formulieren voor post wissels a ct. verkrijgbaar. Zie voor Telegrafische postwissels onder Rijkstelegraaf. Postbewijzen, verkrijgbaar aan alle post-, bij-, en hulp kantoren, tot bedragen van 1.f 1.50, f 2.2.50 enz. tot f 10.Recht 2£ ct., formulier ct. Worden in brief of omslag in de bus geworpen nadat het bewijs van storting er van gescheiden is. Zijn 6 maanden geldig, en worden bij ver loren gaan door nieuwe vervangen tegen overlegging van het bewijs van storting. Express© bestelling 15 ct. boven het gewone port. Invordering van gelden op kwitantiën tot hoog stens f 150.Kosten zijn 10 ct. voor elke ƒ10.of gedeelten van 10.Boven 10.moeten de kwitantiën van plakzegel a 5 ct. voorzien zijn. Inlevering der kwitantiën op een «borderel» dat kosteloos verkrijgbaar is. -^30 Aangeteekende brieven enz. Gewone aanteekening van brieven, gedrukte stukken, mon sters van koopwaren en briefkaarten 10 cent boven het ge wone port. Vergoeding event, 25.Aanteekening met aan gegeven waarde: behalve het gewone port 2£ ct. voor elke f 100.doch minstens 15 ct. Aanteekening boven 6000. niet toegelaten. Gewone aangeteekende brieven, en brieven met aangegeven waarde tot hoogstens 600.kunnen ook door hulppostkan- toren verzonden worden of door een ander dan de geadres seerde ontvangen worden tegen behoorlijke invulling en onder- teekening van het formulier van lastgeving dat op de kennisgeving is afgedrukt. Wordt een aangeteekende brief niet in ongeschonden toestand ontvangen, dan behoort aangifte daarvan onmidclellijk te geschieden, ten einde proces-verbaal te kunnen opmaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 41