--- es~-^0 XL BUITENLANDSGH POSTVERKEER. gefrankeerde brieven 25 cent, briefkaarten 7j- cent, papieren, gedrukte stukken, monsters enz. 5 cent per 50 gram of minder; monsters minstens 7^-ct, papie ren en bescheiden minstens 15 cent. Het port der brieven naar België bedraagt 40 cent; dat van drukwerken, dagbladen en tijdschriften die minstens één maal per week verschijnen: tot 25 gram 1 cent, 25100 gram 2£ cent, 100200 gram 5 cent, verder elke 100 gram meer 2j- cent; en dat van andere drukwerken: tot 15 gram 1 cent, van 4550 gram 2£ cent, verder 2| cent meer voor elke 50 gram of gedeelte daarvan. Voor plaatsen in België en Buitschland binnen het grens- rayon bedraagt het port 5 cent. Postspaarbank. 1 Inlagen en terugbetalingen aan alle postkantorenbijkantoren en daartoe aangewezen hulpkantoren. Inlage minstens 25 ct. Voor kleinere bedragen kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 20 frankeerzegels a 5 ct., voor schoolspaarbanken van 100 a 1 ct. Inlage in een spaarbankboekje (kosteloos verkrijgbaar). Bij de eerste inlage eene verklaring te teekenen. Terugbetalingen alleen aan den inzender of zijn gemachtigde. Rente 2.64 pCt., ieder jaar bij te schrijven. Vrijdom van port voor briefwisse ling tusschen de inleggers en den directeur der Postspaarbank. Brieven, Briefkaarten, enz. a. Voor Europa1), de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Canada en New-Foundland, Aziatisch Turkije, Egypte en Perzië (bij verzending over de Zwarte Zee) bedraagt het port: voor gefrankeerde brieven 12£ cent tot en met 15 gram, briefkaarten 5 cent, papieren, gedrukte stukken, monsters enz. 2| cent per 50 gram of minder; monsters minstens 5 centpapie ren en bescheiden minstens 12| cent. b. Voor de meeste overige landen: voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 42