r T XLI Voor Oost- en West-Indië Over Marseille, Genua, en Brindisi: voor gefrankeerde brieven 15 cent briefkaarten 7F cent papieren, gedr. stukk., p. 50 gr. 3 ct. (maar minstens 15 ct.) monsters per 50 gram 3 cent (maar minstens 5 cent.) (maar minstens 5 ct.) N.B. Zie verder den hierachter vólgenden staat (pag. XLII v.v.). Maximum gewicht voor monsters 250 gram. Afmeting hoogstens 20x'10X^ cM. Maximum gewicht voor gedrukte stukken 2000 gr. voor de Neder!, bezittingen in Oost- en West-Indië per Zee post 5 kilogram hoogstens. Invordering van gelden op kwitantiën kan ge schieden naar Duitschland'België, Frankrijk, Algerië en Tunis. Brieven met aangegeven geldswaarde (hoogstens francs 10.000) kunnen verzonden worden naar de Argentijnsche Republiek, België, Bulgarije, Kameroen, Costa Rica, Denemar ken en koloniën, Duitschland, Egypte, Frankrijk en koloniën, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije, Portugal en koloniën, Rusland, San Salvador, Servië, Shangaï (China), Spanje, Tonkin, Tunis, Turkije, Zweden, Zwitserland. Het recht van aanteekenen kost, behalve het gewone port en vaste aanteekengeld van 10 cent, voor elke 100.— naar België 2j- cent, Duitschland 5 cent, alle andere landen van Europa behalve Turkije 12| cent, Turkije (Oostenrijksche kanto ren) 15 cent, Portugeesche koloniën 20 cent, Shangaï 17£ cent, alle overige landen '15 cent. Geheele vergoeding voor brieven met aangegeven geldswaarde; vergoeding van 50 frs. voor gewone aangeteekende brieven (behalve voor de Vereenigde Staten en voor nog enkele andere overzeesche landen). Buitenlan.dsch.e Postwissels kunnen verzonden worden naar: Nederlandsch Oost-Indië, hoogste bedrag f 250, en Neder- landsch West-Indië, hoogste bedrag f 150, tegen 20 ct. per f 10 of gedeelte daarvan; -t--- Per scheepsgelegenheid «Nederland» of «Rotter- damsche Lloyd»: 10 cent. 5 2 (maar minstens 10 ct.) 2 cent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 43