XLVIII komen adres kost per jaar ƒ20.bij vooruitbetaling. De onder- teekening kan verkort of weggelaten worden. W oor dentelling. Met het taalgebruik strijdige samenvoeging van woorden is verboden, behalve eenige uitzonderingen. Voor binnen Europa kan een woord of cijfergroep uit hoog stens 15 of 5 teekens bestaan om als een woord te worden gesteld; voor buiten Europa resp. 10 of 3 teekens, terwijl het overschot steeds voor één woord telt. Namen van plaatsen, pleinen, straten enz., eigennamen van schepen kunnen aanéén geschreven worden en gelden dan (mits niet meer dan 15 of 10 letters bevattende) voor één woord. De namen van landen of de plaats van bestemming in het adres worden echter altijd (onafhankelijk van het aantal letters) als één woord geteld. In het Engelsch kunnen de woorden: gate, hill, park, place, square, street, en in het Franschrue, place, quai enz. niet in samenvoeging met andere woorden als één woord ge bruikt worden. Decimaalteekens of breukstrepen worden elk als een tee- ken geteld, terwijl onderstrepingen voor een geheel woord gelden. ch, a, gelden ieder voor één teeken. Dus is Egelan- tiersgr. één woord, Egelantiersgracht (16 teekens) 2 woor den, 24| 1 woord; 250£ 2 woorden. Voor telegrammen met meer dan één adres rekent men binnenslands 15 ets. voor elk afschriftbuitenslands 25 ets. voor elke 100 woorden en ook voor het overschot. Voor bodekosten, door den afzender te betalen, wordt gerekend 70 ets. voor een afstand tot 11- kilometers (2 uur gaans), 1.40 voor 1122 kilometers. Zijn de bodekosten voor den geadresseerde, dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Bezorging per post over land is kosteloos. Bij telegrammen naar het buitenland kan men den weg op geven langs welken men het telegram verzonden wil hebben. Die aanwijzing wordt kosteloos medegeseind. Wordt geen weg opgegeven, dan verzendt het kantoor langs den minst kost- baren. 0-o—cf’.Q)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 50