4 den vermoeiden en teleurgestelden man des vredes, altijd gedachtig aan het woord van JezusZalig de vredemakers xij Kullen Gods kinderen genaamd worden. Maar kom nu eens op dezelfde plek! Het huis staat er nog wel, maar de koeien aan den overkant zijn verhuisd. En gaat gij de brug over, zoo staat gij aan den ingang eener uitgebreide voorstad. De revolutiebouwers een eigen aardige term der Haagsche volkstaal! hebben de weilan den tot bouwterrein gemaakt, en zelfs de vogels uit de eendenkooi verjaagd; en hunne haastig opgetrokken kaarten huisjes worden alleen door den spoorweg begrensd. Eigenaardig verschijnsel van onzen tijd, en zeker eender moeilijkst op te lossen raadsels in ’t geen men de sociale quaestie noemt: de dorpen vervallen, verliezen kasteelen, ambachtsheerlijkheden en landeigenaarsen de steden groeien op onrustbarende wijze aan. Ook ’s-Gravenhagein die veer tig jaren meer dan verdubbeldis aan alle kanten met een mantel van voorsteden omringd. De zuidelijke voorstad won het in zoo verre van de anderendat daar de meeste wonin gen voor den nijveren burgerstand en kleine huisjes voor den werkman werden gebouwd. Dit bracht mij op de gedachte, of het niet goed zou zijn, dat wij ons bijtijds van een terrein verzekerden, om daarop later eene kerk te bouwen, eer de toenemende bouwwoede den prijs deed stijgen. Buiten de toen reeds bewoonde kom der gemeente, tusschen haar en de Hoef kade (nog geheel een smal landwegje) lagen nog ruime terreinen, die aan de stad toebehoorden. Door de mildheid van Prinses Marianne, haar dood heeft het geheim opgehevenkocht ik daarvan 1020 centiaren of vierkante meters, tegen vier gulden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 71