5 Intussclien hadden zich de Graaf H. van Hogendorp als kerkvoogd, en de Heer A. H. van Thiel als ouderling met mij tot eene voorloopige Commissie vereenigd, die inliet jaar 1880 haar werk begonen in den aan vang van 1883 werd uitgebreid. Meenden in den beginne sommigen, dat het beter was, een eenvoudig evangelisatie-lokaal te stichten, ook ditzoo wel als eene woning voor den kerkbewaarder werden er later bijgebouwd. Het front der Kerk is naar de Falckstraat, de zijmuur naar de Hoefkade gericht. Zij is in vrijen Gothischen stijl gebouwd, en zal met ’t meubilair enz. pl. m. ƒ75.000 kos ten. Arm en rijk heeft er toe medegewerkten nog bevlijtigt zich de Halve-Stuivers-Vereeniging, om de ongeveer f 10.000 af te lossen, die daarvoor nog (inzonderheid door eene ren- telooze leening) te betalen zijn. Een afzonderlijk Orgelfonds, waartoe de Groothertogin van Saxen den grondslag legde, bedraagt reeds bijna 2000. Aan de kerkstichting zelve namen Koning en Koningin rijkelijk aandeel. En zoo viel mij het voorrecht ten deel, om op 23 Sep tember 1888 deze zesde Kerk, nu Zuiderkerk gedoopt, in te wijden met eene toespraak naar Openb. 21 22a: «Ik zag geen tempel in die stad». Mijn oudste Kleinzoon, H. W. A. Croiset van Uchelen, die als architekt (met zijn vriend E. T. Ehnle) den bouw ontwierp en bestuurde, was er nog bij tegenwoordigen getuige van de algemeene inge nomenheid zoo van kunstkenners als van de gemeentemet zijn werk. Maar helaasdeze eerste maal was ook de laatste. Verre van hier, waar hij herstel zocht voor zijne geschokte gezondheidrust zijn stof. De vriendelijke en gezellige kerk is mij als een aandoénlijk monument op zijn graf. C. E. van Koetsveld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 72