F DOOR ravo! ’t Was eene bij uitstek goede gedachte van Victor de Stuersom op het grijze Binnenhof, hetwelk Neder lands historie tot haar tooneel schijnt gekozen te hebbenhet beeld te doen verheffen van den Stichter der hofstadvan den man, die den naam van Holland over geheel Europa heeft doen eerbiedigen. «Van den Stichter der hofstad,» ja; want, wat men ook moge gissen over de vroegste L. J. J. HAGERAATS R. K. pr. Ü)e (|)ticliter Van ’s-GraVeqhage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 73