7 geschiedenis onzer plaats, zeker is het, dat het vorstelijk ’s-Gravenhage begint met den bouw van liet grafelijk Slot, door Willem II van Holland. ’t Is billijk ook in dit jaarboekje eene beeltenis te plaatsen van den volmaakten ridder, wijzen graaf en edelen mensch, en eene poging te wagen om bij velen de herinnering te verlevendigen aan den grondlegger der stedelijke vrijheid, en bij allen, de voor ons Hagenaars streelende gedachte te be stendigen, dat reeds de oorsprong onzer vijverstad haar ge adeld heeft tot residentie. Willem II werd in Augustus of September 1228 te Leiden geboren «op ’s-Graven Huis of Kasteel, ’t welk gelegen heeft aan de Noord-Westzijde van de St. Pieterskerk,later het huis Lookhorst geheeten, waarvan heden ten dage geen spoor meer te vinden is. Zijn vader Floris IV, ridderlijk van voorkomen en rijk in begaafdheden vond den dood in het steekspel te Corbië in Picardië, naar men beweert, in de maand Juli 1234. Zijne moeder was Mathilda, dochter van den hertog van Lotharingen, eene echt Christelijke moeder. Willem ontving het H. Sacrament des Doopsels in.de St. Pie terskerk te Leiden. Hoe hoog hij die weldaad schatte, bewijst zijn vorstelijke mildheid, welke aan de Sint Pieterskerk een nieuwe doopkapel met een doopvont, «wiensweergaenaulijks in ’t gansch Holland te vinden was2) schonk. Ook begif tigde hij die kerk met een altaar van toetssteen. Van dat altaar is later de steen vervaardigd, welke boven een der poorten van het Leidsche stadhuis de drie strophen draagt ter herinnering aan Leidens belegering en ontzet 3) 2) Orlers. Beschrijving der Stad Leyden. 2) van Heeussen en van Rhijn. Oudheden enz. van Rhijnland. 3) Van Mieris. Beschrijving van Leiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 74