9 Lyon in 1246 gehouden, werd van Van Nouhuijs: Het lievelingsbeeld der vromen en J. Meerman Leven van Graaf Willem II. 2) Nuijens, t. z. p. bewijze: sus sum voogd, en onderteekende en bezegelde de vonnissen, terwijl de eerste sclienkings-oirkonde, die van hem alleen uitging, van den jare 1241 dagteekent. Kerken en kloosters genoten ten allen tijde zijn bijzondere gunst en beschermingwant achting voor den H. Godsdienst en echte vroomheid werden hem als ware het aangeboren. Eeeds strekte het omschrift van zijn zegel hiervoor ten «Spes mea Dorainus a juventute mea, in te confi- ex utero; de ventre matris meae tu es protector meus». Mijne hoop is de Heer van mijne jeugd af, op U heb ik vertrouwd van den moederschoot af; van den schoot mijner moeder zijt Gij mijn beschermer. Hoe hoog Willem den Kloosterlijken Staat schatte, be wijzen zijn tallooze en vorstelijke schenkingen, en zijn brieven getuigen door welke edele gezindheid zijn mildheid werd gedreven. Hoe jong ook, was hij iemand van uit stekende hoedanigheden van geest en lichaam. Zijn hof, dat hij gewoonlijk te Haarlem, in het tegenwoordige stadhuis, hield, werd spoedig heinde en ver vermaard. 2) Doch was hij bestemd om al zijn voorgangers in wijsheid en roem te overtreffen, er greep nu in Europa eene gebeurtenis plaats, welke hem, den jongen Hollander, aan het hoofd zou plaatsen der tijdelijke macht, en hem een luister zou schen ken, welken geen Nederlander, Karel V uitgezonderd, met hem deelen zou. Op het concilie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 76