13 2) Nouhuijs 1. c. Nuijens t. z. p. Hij sloeg met behulp van zijn oom, den hertog van Brabant, het beleg voor de stad. Deze hield moedig vol. Eindelijk moest zij zwichten, niet voor de wapenen, maar voor de dijkwerkers van Holland en Friesland. Deze wisten een nabij gelegen riviertje zoo te leidendat de staddoor het water dat haar begon te overstroomentot overgave werd gedwon gen Meester van de stad, handelde hij aldaar in over eenstemming met zijn edelaardig karakter. De burgers, onder vonden slechts vergeving, zachtheid en medelijdenen terwijl onze Graaf de uitgehongerde belegerden van zijn eigen voor raad liet toedienenschonk hij plaatselijke voorrechten herstelde hij kerken en godsdienstige instellingen, die door den krijg geleden hadden. 2) Nu zou Willem tot Eoomsch-koning gekroond worden, het doel, waarom hij Aken belegerd had. Op den feestdag van Allerheiligen, 1 November 1248, brachten de geestelijke en wereldlijke vorsten den koning naar de Stiftskerk van onze Lieve Vrouw. Nadat de bisschoppen van Munster en van Minden hem in de Sacristij verkleed hadden, werd hij door die van Luik en van Utrecht in het gewaad van een Diaken voor den koninklijken troon geplaatst. De Aartsbisschop van Keulenliet hem dien bestijgenzeggendeZit met luister op den troon des rijks, en oefen recht en gerechtigheid op aarde. Nu geleidden de Aartsbisschoppen van Maintz en Trier hem naar het hoog-altaar, voor hetwelk hij zich op den grond met uitgestrekte armen neêr moest leggen. De Keulsche kerkvoogd vroeg hem Wilt gij bij het H. Katholiek geloof blijven; rechtvaardig handelen; de kerk en haar dienaren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 80