14 ■beschermen en verdedigen; voor het Koninkrijk, dat God U toevertrouwd heeft, bestendig zorg dragen; de goederen, het Rijk onrechtvaardig ontnomen weder veroveren; het ongelijk der armen, weduwen en weezen wreken; den Paus en der Katholieke kerk gehoorzaam zijn? De koning antwoordde: «ja, ik wil, steunende op Gods hulp en de gebeden der Christenen. Zoo waarlijk helpen mij God en al Zijne Heiligen.» Nu beloofden de vorsten en het volk aan Willem gehoor zaamheid en trouw. Willem stond op van den grond en knielde. De armen, schouderen en borst werden hem ont bloot en benevens de rechterhand door den Aartsbisschop van Mainz gezalfd, onder de woorden: Gelijk Samuel David met gewijde olie gezalfd heeft tot Koning der Hebreeën, zoo zalf en heilig ik u tot Roomsch-Koningin den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiliger! Geestes. Amen.» De Aartsbisschop van Trier leidde hem de handen op, zeggende: «De Geest der wijsheid, des verstands, der kennis, der vroomheid, der dapperheid, des raads en der vreeze des Heeren dale op u neder.» De Aartskamerheer gaf den Ko ning,» weder op zijn troon geklommen, den ring, zeggende: Ontvang het teeken der heerschappijbewaar het Roomsche rijk in zijne krachten bescherm het met onverwonnen moed tegen den inval der vreemdelingenDe Aartsmaarschalk reikte den Koning het zwaard toe en riepOntvang den Koninklijken Schepten! Straf er streng de weêrspannigen mede, en regeer in vreedzaamheid over de goedwilligen. Een ander gaf hem den gouden wereldbol en zeide«Neem aan den aardbol! onderwerp alle volken der aarde aan het Roomsche rijk, opdat Gij den roemrijken naam moogt dra gen van 'üitbreider des Rijks. Eindelijk ontving de nieuwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 81