15 Meerman, Leven van Gr. Willem II. Koning zijn kroon onder de woorden: «Ontvang deze schit terende kroon, opdat Gij op aarde door deugden zóó moogt uitmuntendat Gij de eeuwige kroon des heils in den hemel moogt verwerven! Nu daverde geheel de kerk van het gejuich en uit de breede rijen van Hertogen, Graven, Ba ronnen en Rijks-grooten steeg tot driemaal toe de jubelkreet: «Willem, den grooten en vredelievenden Koning zij heileer. leven en overwinning.» Willem zette den oorlog tegen zijn tegenstanders gelukkig voort en mocht met zijn broeder, Floris den Voogd, ook den trots breken van Vlaanderens gravin, Margareta, de Zwarte Margriet genaamd, en wie, de zeker niet kwaadsprekende Bodewijk de Heilige van Frankrijk, het booze wijf van Vlaan deren noemde. De fortuin scheen Koning Willem vooruit te snellen, en Hollands leeuw bracht zegepraal op zegepraal aan den jeugdigen vorst. In Januari 1252 sloot hij een huwelijk met Elisabeth, dochter van Otto Ihertog van Brunswijk en Luneburg, uit het geslacht der Welfen. welk huwelijk hem een machtigen steun schonk tegen de partij van den Hohenstaufer. KoenraadFrederiks zoonvolgde zijn vader in Mei 1251 in het graf; de erfgenaam zijner onrechtmatige aanspraak was een tweejarig kind, de ongelukkige Konradijn. Niets stond Willem nu meer in den weg. In 1255 bemachtigde hij Triefels in den Elzas, in welke stad de schepter van Karei den Grooten bewaard werden deze heldhaftige onderneming bereidde hem den weg naar Romeom zich Keizer te laten kronen. Paus Innocentius IV stierf; doch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 82