18 grondlegger der stedelijke vrijheid; door tallooze «keuren» schonk hij voorrechten aan de burgerijhij liet dit edel streven, als een kostbare erfenis na aan zijn zoon Floris V der kaerlen Goden hij gaf den stoot aan die krachtige, roemrijke gemeenten, welke Nederland hebben gemaakt tot een land van rijkdom, van welvaart en van vrijheid. Hij was bedeeld met een dichterlijken geest, en omdat ook bij hem de «onloochenbare eenheid bestond van kunst en karakter», greep hij de harp om zijn geloovig hart te vertolken, stortte hij zijn vurig gemoed uit in dat gulden boekje, dat tot ons is gekomen onder den naam van «Agalma religiosorum dat van Nouhuys zoo meesterlijk vertaalde onder den titel van: Het lievelingsbeeld der Vromen, of Be spiegelingen over de geheimen van ’t lijden onzes Heeren Jezus Christus van Willem IIgraaf van Holland en Roomsch- koning.De historische kritiek bewijst, dat we hier wel degelijk te doen hebben met een werk van Willems hand. Het latijn van zijn verzen is minder dan middelmatig, maai de geest, die er in spreekt is machtig, de toon diep gods dienstig en bezielend, het geheel een meesterstukje van der- tien-eeuwsche letterkunde. Willem lï stichtte het stadhuis van Alkmaar en Haarlem, zijn zetelsteden, het Kasteel Torenburg, dat met het slot te Heemskerk de oproerige Friezen in bedwang moest houden, maar vooral het grafelijk paleis van ’s-Gravenhage. «In 1249 in Holland teruggekeerd, vormde Willem II het plan om «in den Haghe een Koninclijk pallays te macken» zooals de Hollandsche Divisie Chronyk, cap. 5 zegt: Hij werd daartoe deels door giften zijner onderzaten, deels door verkoop

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 85