19 W. P. van Stockum: 's-Gravenhage in den loop der tijden. I biz. 53. van gronden in Zeeland in staat gesteld.» 't Was voor de bouwkunst een heerlijke tijd; in liet midden dier schit terende eeuw kwam de Gothiek haar rechtmatigen zetel op- eischen, werd de eerste steen gelegd van Keulens dom, die eerst in onzen tijd voltooid, zijn torens den wolken schier zou indrijvengaf de Munster-kerk van Roermond reeds de «Gothieke bloem in den Romaanschen Knop te genieten». In dien tijd werd waarschijnlijk voor het eerst in Nederland de Gothiek aangewend om het Keizerlijk Paleis te bouwen van Willem II. «Tot in de laatste jaren was de meening algemeen, dat de groote zaal (de Ridderzaal, later de Loterij zaal genoemd) de oudste was in de rij der hofgebouwen, die achtereenvolgens verrezen zijn. Het onderzoek der fun damenten, kelders en gewelven, en vooral van de daartoe gebezigde steensoort, hebben duidelijk doen zien, dat dit eene dwaling was en de stichting van het slot door Graaf Willem was aangevangen met den bouw van de oude zaal (later de rolle of pleitrol.) Van de oorspronkelijke gedaante dezer oude zaal is niet veel meer te onderkennen, daar zij in de 15de eeuw tot op de hoogte van 2 meter is afge broken; alleen weet men, dat deze zaal 80 voet lang en 30 voet breed was. Aan de zuidzijde was de hoofdingang, geflankeerd door een grooten ronden toren en een van kleineren om vang, waarin, naar den toenmaligen bouwtrant, de trappen aangebracht waren, zoodat zulk een toren een «wendelsteen» werd genoemd. Aan den tegenovergestelden of noordkant, was een groote vierkante toren, waarin zich

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 86