27 Overleden, op St.-Dionysavond (9 October) van het jaar 1436 op het jachthuis Nieuw-Teylingen bij Sassenheimals houtvesterin en overste duinbewaarster van Holland, en echtgenoote van Frank van Borsselen, Graaf van Oostervant, Heer van Zuidbevelandvan Zuylen, St.-MaartensdijkEverswijck, Heer van Voorne en Hoog straten, ridder van het Gulden Vlies. 2) Costuumboek van den Haag, I, blz. 91. Zie Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van's-Gra venhage, I, blz. 24, 25 en 304. :l) Register E van Crim. Sent., blz. 104. 4) Graaflijke rekeningen 1453/64, blz. 142; de Riemer, Beschrij ving van ’s-GravenhageI, blz. 506; Kroon, blz. 211. Chempygewezen biechtvader van de ex-Gravin van Holland, Vrouwe Jacoba, Hertogin in Beijeren de kleine kapel of Hermitage stichtte, vermeld in zeker costuumboek van ’s-Gravenhage 2) als het St.-Anthoniskapelletjewaarin door gaans de boschdieven veroordeeld werden eene waskaars te offeren 3). De voornoemde geestelijkeaangeduid als«broeder Willem van Chempy, hermite in ’t Bosch tot Sinte Anthonis cap- pelle in den Hage», moet een vreemde snaak zijn geweest, of althans zeldzame streken op zijn kompas hebben gehad, daar hij luidens eene akte van 3 October 14,53 voor den raad verklaarde «dat hij die cluyse ende die huysen an Sinte Anthonis cappelle staende aensteken ende bernen sonde». Hij zat dan ook in dat jaar voor zijne breuken en misdaden gevangen op de Voorpoort (de tegenwoordige Ge vangenpoort) en werd daarna terecht gesteld voor de geeste lijke rechtsmacht te Utrecht 4). Die kluizenaar zal zeker niet hebben gedacht dat de plek waarop zijne woning stond

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1891 | | pagina 94